Stanovy

Nacházíte se: O sdružení > Stanovy

Stanovy občanského sdružení „Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory, z.s.“

Členové tohoto občanského sdružení si kladou za cíl sdružit zdravotnické pracovníky z pracovišť zabývajících se diagnostikou a léčbou neuroendokrinních nádorů (NET) za účelem tvorby společných léčebných protokolů, organizování klinických studií a zavádění nových poznatků do diagnostiky a léčby.

Článek I. – Název sdružení

Kooperativní skupina pro neuroendokrinní nádory, z.s.

Článek II. – Sídlo sdružení

U nemocnice 2, 120 00 Praha 2

Článek III. – Cíl činnosti sdružení

Hlavními cíli sdružení je:

a) vedení registru NET podle dohodnuté metodiky,
b) společná analýza a prezentace výsledků získaných při diagnostice a léčbě NET,
c) tvorba společných diagnostických a léčebných protokolů a standardů,
d) příprava, vedení a odborná garance klinických studií,
e) informace pro laickou veřejnost (brožury, webové stránky),
f) spolupráce s českými a mezinárodními odbornými společnostmi, které působí v oblasti NET (ENETS, UK NET, Nordic Group),
g) osvětová a vzdělávací činnost.

Článek IV. – Členství ve sdružení, práva a povinnosti členů

1. Členem sdružení může být lékař/ka nebo jiný pracovník ve zdravotnictví, který pracuje na pracovišti zaměřeném na problematiku výzkumu, diagnostiky, léčby a zpracování dat nemocných s neuroendokrinními nádory (NET).

2. O přijetí za člena a zániku členství (vyloučení) rozhoduje členská schůze. Při vzniku sdružení ustavující členská schůze.

3. Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena sdružení,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
e) zánikem sdružení.

4. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení,
b) volit do orgánů sdružení,
c) být volen do orgánů sdružení,
d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
e) účastnit se tvorby protokolů a standardů NET,
f) být informován o výsledcích analýzy dat NET.

5. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení,
b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
d) každý ze členů je povinen zařazovat údaje o nemocných s NET do registru NET spravovaného sdružením.

Článek V. – Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:
a) členská schůze,
b) výkonný výbor,
c) revizor

Článek VI. – Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.

3. Členskou schůzi svolává výkonný výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor svolá členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů nebo revizor.

4. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, a roční uzávěrku hospodaření sdružení,
c) rozhoduje o vzniku členství,
d) rozhoduje o zrušení sdružení,
e) volí výkonný výbor a revizora na dobu tří let,
f) volí dodatečné členy výboru.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 1/2 členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.

6. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, výkonný výbor svolá náhradní členskou schůzi a to i bezprostředně. Náhradní členská schůze je vždy usnášeníschopná. Náhradní členská schůze rozhoduje pouze ve smyslu písmen b), e) a f) uvedených v bodě 4 tohoto článku.

Článek VII. – Výkonný výbor

1. Výkonný výbor je výkonným a statutárním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.

2. Výkonný výbor má 5 členů.

3. Výkonný výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze.

4. Výkonný výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně třikrát ročně.

5. Výkonný výbor zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává členskou schůzi,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
e) rozhoduje ve všech věcech o kterých si nevyhradilo právo rozhodovat členská schůze,
f) schvaluje navrhované protokoly a klinické studie, které mají probíhat pod záštitou sdružení.
g) pravidelně reviduje data shromážděná sdružením,
h) schvaluje všechny prezentace vycházející z dat shromážděných sdružením a to jak na sjezdech, seminářích a dalších obdobných akcích, tak v odborném tisku,
i) vytváří pro svou činnost poradní orgány (komise) z řad členů sdružení, složení komise, její úkoly apod. schvaluje výkonný výbor. Výkonný výbor zejména zřizuje komisi patologů, která se skládá z patologů, kteří jsou členy sdružení. Komise patologů sjednocuje a koordinuje histologické přístupy a je garantem reprodukovatelnosti výsledků u nemocných zařazených do studií nebo registru skupiny. O své činnosti komise patologů informuje minimálně 1x ročně výbor sdružení.

6. Předseda nebo místopředseda výboru, každý samostatně, zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. K úkonům předsedy a místopředsedy, jejichž hodnota přesahuje částku 100.000,- Kč je nutný předběžný souhlas výkonného výboru. K zastupování sdružení v dílčích záležitostech může výbor zmocnit i jiného člena sdružení.

7. K zajištění činnosti sdružení může výkonný výbor zřídit kancelář sdružení a pro její fungování využívat prostředků z rozpočtu sdružení.

8. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

9. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

10. Členství ve výboru zaniká odvoláním členskou schůzí, písemným oznámením o odstoupení, adresovaném výboru, skončením funkčního období, nebo úmrtím člena výboru.

11. Výkonný výbor přijímá písemné oznámení o vystoupení člena sdružení a o odstoupení člena výboru nebo revizora.

12. Výkonný výbor může navrhnout členské schůzi kandidáty na dodatečné členy výboru.

13. Výkonný výbor může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání výboru, písemnou formou, pokud se pro návrh vysloví nadpoloviční většina členů výboru.

Článek VIII. – Revizor

1. Revizor je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

2. Revizor vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výkonný výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

3. Pro zasedání členské schůze vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

4. Revizor je oprávněn samostatně svolat členskou schůzi, pokud ji nesvolá výkonný výbor ve lhůtě 30 dní od jeho žádosti.

5. Revizor rozhoduje spory o obsah stanov a působnost orgánů sdružení.

Článek IX. – Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdrojem majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy majetku,
c) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení, atd.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně finanční závěrky.

4. Výdaji sdružení jsou zejména:
a) finanční prostředky poskytnuté na zajištění činnosti sdružení
b) výdaje na podporu registru pacientů a sběru dat
c) výdaje na podporu spolupráce s mezinárodními vědeckými organizacemi
d) výdaje na podporu výchovy a dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků zabývajících se problematikou NET atd.

5. Zprávu o hospodaření sdružení předkládá jedenkrát ročně předseda sdružení výkonnému výboru a výkonný výbor členské schůzi.

6. Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu svého majetku, svých příjmech a výdajích dle příslušných právních předpisů. Finanční prostředky, popřípadě jiné věci a hodnoty, které jsou majetkem sdružení, mohou být použity jen k realizaci cílů sdružení, tak jak je vymezen v těchto stanovách.

Článek X. – Publikační pravidla sdružení

1. Prezentovat ve formě přednášek, posterů, článků či jinak data a výsledky analýzy registru a další výsledky činnosti sdružení lze jen na základě souhlasu výkonného výboru sdružení. Souhlas výkonného výboru je třeba též k publikaci výsledků studie iniciované sdružením s předem definovaným způsobem zveřejnění.

2. Hlavními spoluautory sdělení jsou automaticky:
a) Hlavní koordinátor a spolukoordinátoři prezentované studie nebo analýzy.
b) investigátor z pracoviště, které dodalo minimálně 20% analyzovaných nemocných,
c) další osoby, které se podílely na dosažení prezentovaných léčebných výsledků nebo analýz poskytnutím komplementárních činností (patolog, rentgenolog, biochemik, farmaceut, statistik apod.)

3. Všichni další spolupracovníci, kteří se podíleli zaregistrováním nemocných či jinak jsou uvedeni v prezentaci mezi dalšími spoluautory.

Článek XI. – Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká :
a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením. O rozpuštění či sloučení s jiným občanským sdružením musí rozhodnout členská schůze.
b) Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.

2. Při zániku sdružení se provede jeho majetkové vypořádání.

Článek XII.

Změny a doplňky těchto stanov lze provést na základě usnesení výročního členského zasedání. Návrh změn je předkladatel návrhu povinen nejméně 14 kalendářních dnů předem doručit všem členům sdružení.